یاد داشت های من - مژده ای دل

یادداشتهای من

مژده ای دل ...

چندروزی است که یک مشت یاغی ازنسل ابوسفیان که با جنایت هایشان بعید نیست مصداق سفیانی در روایات باشند وانشا الله ظهور نزدیک خواهد بود اگراین قوم ظالمین همان سفیانی  روایت ها باشد

به هر حال یک نکته اینجا به عنوان یک منتظر به همه کسانی که این نوشته را می خوانند تقدیم می نمایم وآن این نکته هست که درطول تاریخ همیشه درگیری بین حق وباطل بوده وهست پایان دهنده این نزاع که با پیروزی  مطلق وسیطره اهل حق خواهد بود به دست منجی بشریت آقا امام زمان خواهد بود

اما اینها می خواهند با وجشیگری های خود ما را بترسانند واین یک اصل مبارزاتی است که اگر هر کس بتواند رعب در دل دشمنانش بیندازد پیروزخواهد بود این یک تاکتیک است واین وهاب یها می خواهند شیعه را از این چیزها بترسنداما یادآوری برخی خاطرات دراینجا بد نیست

دشمن دراولین روزهای انقلاب همین جداسازی وتفرقه بین شیعه وسنی را درایران پیاده می کرد ودرگیری ترکمن صحرا وسیستان وکردستان نمونه هایی از آن بود وچه کسی است که نداند که پدران معنوی همین وهابی های ملعون سرپاسداران وبسیجی های این مرزوبوم را می بریدند وبرایش جایزه تعیین می کردندولی باشیرمردانی مانند حاج احمد متولسان ومحمد بروجردی و... این توطئه ها رو خنثی نمود وما فرزندان همان سرداران بی ادعا هستیم

یادیک جمله ازحاج احمد متوسلیان به خیر که میگفت دلم میخواهد مثل سرور ومولایم حسین سرم بریده شود چون از این خجالت میکشم که روزقیامت عزیز فاطمه بی سر وارد محشر شود ومن باسرواردمحشر شوم  وآخر نیز به آرزوی خود رسید مانیزفرزندان معنوی همین حاج احمد متوسلیان وحاج محمد ابراهیم همت هستیم نتنها ترسی از این وهابی ها جنایتکارنداریم بلکه به انتظارشکست دندان شکن وانتقام گرفتن خون حمزه سیدالشهداکه مادراینها جگرش را درآورد وامام حسین علیه السلام که اینها شهیدش کردندهستیم

درسالروزمیلاد منجی بشریت برای این جگرخواران تاریخ به همه شیعیان میگوییم که بازمزمه این شعر به نبردشان می رویم واز رسانه ها میخواهیم تاافراد جاهل این قوم را بیدارنمایند

ای لشگرصاحب زمان آماده باش آماده باش

                                                  بهرنبردبی امان آماده باش آماده باش

/ 0 نظر / 11 بازدید