مومن زرنگ است ونقشه اختلاف بنداز وحکومت کن انگلیس را می داند

یاداشت های من

فرقه های انحرافی یکی از مصیبت های اسلام است چون این فرقه ها از طرف دشمنان حیله گری چون انگلیس و یهود به وجود آمده است که دربین شیعه بهائیت را ودربین اهل سنت وهابیت را به وجود آورده است که این مطلب برای اهل فن واضح است اما دراین مطلب کوتاه قصد داریم نکته ای را یادآور شوم

این فرقه ها هراز چند گاهی یک حیله ومکر را سوار بر موج ساده انگاری مسلمانان می کنند وغائله ای به پا کرده وفتنه ای برای نابودی واگر نشد حداقل تضعیف اسلام می کنندنمونه آخری هم همین تخریب مزارشریف صحابی پیامبر عظیم الشان می باشد

دربین همه حواشی که دراین باره مطرح می شود که این کار برای خروج اسرائیل از محاصره مسلمانان غیورونابودی محور مقاومت انجام گرفته است

این مطلب واضح است که هروقت دشمن درجایی موفق نمی شودیک نوع انتقام می گیردوذهن ها را به جایی منحرف کرده تا کار اصلی را انجام دهدیعنی وقتی نتوانستند یکی ودوهفته ای که ذکر کردند نظام بشاراسد راسرنگون کنند

باانجام این عمل بسیارکثیف وپست که حتی حیوان نیز آن را انجام نمی دهددنبال این نقشه هااستکه اولادرمقابل این حرکت شیعیان را برای مقابله با آنها وارد جنگ سوریه کنند وجنگ درون مذهبی بین مسلمانان برای نابودی اسلام وحداقل تضعیف آن کنند

اما کور خواندن که شیعه دردهای بسیار زیادتراز این ها را چشیده ولی برای بیدار شدن جامع بشری وهدایت انسانها به حقایق اسلام این بغض ها را درگلو نگه می داردتا برسر دشمن اصلی یعنی آمریکا وانگلیس واسرائیل فرود آوردوما ولایت فقیه داریم واین نقشه ها را برای ما روشن است

ما اینطور فکر میکنیم که اینها همان انسانهای از نسل متوکل ملعون هستند که قبرامام حسین علیه السلام را برای کشاورزی تخریب کردتا شیعیان به سراغش نیایند ولی خداوند درقرآن اینها را تحقیر نموده ومی فرماید که اینها قصد دارند نورحق را به وسیله دهان خود خاموش کنند

ماشیعیان بسیارخشمناک وغضبناکیم ولی خشم خودرا برسر اربابان یهودی وانگلیسی واسرائیلی آنها فرود می آوریم ومنتظر منجی ومنتقم هستیم تا انتقام این جنایات را بگیرد انشا الله

درجواب انگلیس واسرائیل وآمریکا  ونوکران وهابی اینها  که می خواهند شیعه وسنی را به جان هم بیندازند ولی ما که می دانیم برادرهستیم وهیچوقت برادر با برادر هرچند مشکل واختلاف عقیده داشته باشددرگیری دشمن شاد کن نخواهد داشت می آوریم

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست

                          عرض خود می بری وزحمت ما می داری

/ 0 نظر / 12 بازدید